INFO

REGULAMIN

„Enea Sylwestrowy Bieg z Nową Energią”

JEDLNIA LETNISKO 2022

I. CEL IMPREZY

 • Popularyzacja i upowszechnianie biegania, jako najprostszej formy ruchu.
 • Promowanie prozdrowotnych, społecznych, wychowawczych i edukacyjnych wartości sportu.
 • Zwiększenie aktywności fizycznej w społeczeństwie.
 • Propagowanie zdrowego, trzeźwego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji.
 • Kształtowanie postaw prospołecznych i wolontariatu.

II. ORGANIZATOR

Stowarzyszenie „STREET RUN RADOM”

III. SPONSOR     

ENEA Nowa Energia Sp. z o.o.

IV. TERMIN I MIEJSCE

 • 31 grudnia 2022 r. w godz. 8:00 – 14:00.
 • START / META – Leśny Ośrodek Edukacyjny w Jedlni Letnisku, ul. Siczki 1 A, 26-630 Jedlnia-Letnisko
 • TRASA – drogi leśne, lekki cross run.

V. DYSTANSE

Bieg główny – dystans 10,8 km (dla osób mających ukończone 16 lat).

VI. PROGRAM SZCZEGÓŁOWY 

31.12.2022 – sobota

08:00 – otwarcie biura zawodów,
10:00 – zamknięcie biura zawodów,
10:30 – start biegu głównego na 10,8 km,
12:00 – zamknięcie trasy biegu,
13:00 – dekoracja zwycięzców biegu głównego
14:00 – zakończenie imprezy.

VII. TRASA BIEGU

 • Trasa biegu prowadzi leśnymi ścieżkami
 • Limit czasu na pokonanie trasy wynosi 1,5 godziny.
 • Zawodnicy, którzy nie zmieszczą się w podanym limicie czasowym są zobowiązani do przerwania biegu i zejścia z trasy oraz poruszania się zgodnie z przepisami Kodeksu Drogowego (Prawo o ruchu drogowym).
 • Zmiana kierunku, skrócenie trasy lub bieg poza oznaczoną trasą skutkować będzie dyskwalifikacją zawodnika.

VIII. KONTAKT I INFORMACJE

Biuro zawodów:

 • 31.12.2022 r. – sobota
  08:00 – 10:00 – Leśny Ośrodek Edukacyjny w Jedlni Letnisku, ul. Siczki 1 A, 26-630 Jedlnia-Letnisko

Kontakt:

Małgorzata Skowron – Street Run Radom

tel. 795 084 578

e-mail: m.skowron@streetrunradom.pl

Kontakt alarmowy ze służbami medycznymi w trakcie trwania imprezy:

tel. 666 556 999

IX. ZGŁOSZENIA

 • Istnieją dwie możliwości zgłoszenia do zawodów:
  • zgłoszenia elektronicznie za pośrednictwem strony: bit.ly/enea2023
   Zapisy on-line przyjmowane będą do 30 grudnia 2022 do godziny 20:00
  • zgłoszenia w biurze zawodów:
   Leśny Ośrodek Edukacyjny w Jedlni Letnisku, ul. Siczki 1 A, 26-630 Jedlnia-Letnisko
31.12.2022 – sobota w godzinach od 8:00 do 10:00,
   Karta startowa do pobrania
 • Limit uczestników wynosi 150 osób. Zgłoszenia są przyjmowane do osiągnięcia limitu.

X. OPŁATY STARTOWE i PAKIETY

Opłata startowa:

 • 50 zł – do 30.12.2022 r.,
 • 25 zł – do 30.12.2022 r. – członkowie Stowarzyszenia STREET RUN RADOM z opłaconą składką członkowską
 • 60 zł – 31.12.2022 r. – w dniu zawodów dotyczy niezależnie wszystkich zawodników,
 • dla osób zapisanych w dniu biegu organizator nie gwarantuje pełnego pakietu startowego,
 • wszystkie zgłoszenia, które będą nie opłacone w ciągu 24h będą usuwane z listy,
 • przy weryfikacji i odbiorze numerów startowych w przypadku braku potwierdzenia wpłaty na stronie zapisów, należy przedstawić dowód opłaty startowej,
 • opłata startowa nie podlega zwrotowi i nie można jej przenosić na inną osobę,
  osobom podającym nieprawdziwe lub niepełne dane w celu uzyskania niższej opłaty startowej zostanie wydany jedynie nr startowy i chip (bez pakietu). Warunkiem otrzymania pełnego pakietu jest dopłacenie w biurze zawodów 25zł zgodnie z wartością łączną opłaty startowej obowiązującą w dniu 30.12.2022 r.
 • Wniesiona opłata startowa nie podlega zwrotowi w przypadku wprowadzenia obostrzeń związanych z sytuacją epidemiologiczną na ternie Rzeczypospolitej Polskiej, które uniemożliwiają ze względów bezpieczeństwa sanitarnego przeprowadzenie zawodów. Opłata startowa zostanie przeniesiona na nowo wyznaczony termin zawodów.

Pakiety startowe:

 • organizator nie przewiduje wysyłki nie odebranych pakietów startowych,
 • pakiety można odebrać tylko i wyłącznie w czasie trwania imprezy. Organizator nie przewiduje odbioru pakietów w innym terminie.
 • wszyscy uczestnicy startujący w biegu muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów. Weryfikacji w biurze zawodów można dokonać:
  • osobiście – na podstawie dokumentu tożsamości ze zdjęciem
  • przez osobę upoważnioną – na podstawie podpisanej przez uczestnika karty startowej (wysłanej na podany przy rejestracji adres e-mail uczestnika biegu) oraz kserokopii dokumentu tożsamości uczestnika.
 • organizator nie zapewnia depozytu.

XI. KATEGORIE I KLASYFIKACJE

KATEGORIE

W każdym biegu uczestnicy rywalizować będą w następujących kategoriach:

1. Open kobiet, open mężczyzn oraz wiekowych:

 • K20/M20 (16-29lat);
 • K30/M30 (30-39lat);
 • K40/M40 (40-49lat);
 • K50/M50 (50 i więcej lat).

2. Osoby nagrodzone w kategorii open nie będą klasyfikowane w kategoriach wiekowych.

XII. NAGRODY

Organizator przewiduje w biegu następujące nagrody w postaci voucherów zakupowych do sklepu Atleta Radom, 
(ul. Wałowa 8, 26-600 Radom):

 • kategoria generalna kobiet i mężczyzn: miejsca 1-3 – puchary, nagrody:
  • I miejsce – voucher 300 zł
  • II miejsce – voucher 200 zł
  • III miejsce – voucher 100 zł
 • kategorie wiekowe kobiet i mężczyzn: 1-3 miejsce w każdej kategorii – dyplomy, nagrody:
  • I miejsce – voucher 150 zł
  • II miejsce – voucher 100 zł
  • III miejsce – voucher 50 zł
 • wśród wszystkich uczestników biegu obecnych podczas ceremonii wręczania nagród, na podstawie numerów startowych w loterii zostaną rozlosowane atrakcyjne nagrody rzeczowe,
 • każdy zawodnik, który ukończy bieg otrzyma pamiątkowy medal.

 XIII. UCZESTNICTWO

 • Do startu w biegach kobiet i mężczyzn dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy do dnia biegu ukończyli 16-ty rok życia.
 • Zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać zgodę opiekunów prawnych na uczestnictwo w biegu wg wzoru organizatora (druga strona karty zgłoszeniowej).
 • Pobranie numeru startowego przez zawodnika jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.
 • Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu i zobowiązany jest do jego przestrzegania, co potwierdza złożeniem podpisu na druku zgłoszenia.

XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Wszyscy uczestnicy biegu zobowiązani są do umieszczenia numeru startowego w miejscu widocznym z przodu,
 • Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione w czasie biegu,
 • Uczestnicy biegu biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność i wskazane jest ubezpieczenie na własny koszt od następstw nieszczęśliwych wypadków,
 • Każdy zawodnik na mecie otrzyma posiłek regeneracyjny,
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie,
 • Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne,
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu zawodów w związku aktualną sytuacją epidemiologiczną,
 • Uczestnicy wydarzenia oraz osoby towarzyszące zobowiązane są do bezwzględnego przestrzegania zasad i obostrzeń sanitarnych obowiązujących w dniu wydarzenia,
 • Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

Rejestracja On-line

Karta startowa uczestnika zawodów biegowych

Dziękujemy za wsparcie

Sponsor główny

Partnerzy

Patroni Medialni