Regulamin

XI Grand Prix Biegów Ulicznych

Bieg nr 2

I. CEL IMPREZY

 • Popularyzacja i upowszechnianie biegania, jako najprostszej formy ruchu.
 • Promowanie prozdrowotnych, społecznych, wychowawczych i edukacyjnych wartości sportu.
 • Zwiększenie aktywności fizycznej w społeczeństwie.
 • Propagowanie zdrowego, trzeźwego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji.
 • Kształtowanie postaw prospołecznych i wolontariatu.

II. ORGANIZATOR

 • Szkoła Podstawowa w Makowcu przy wsparciu MGOK w Skaryszewie
 • Parafialny Uczniowski Klub Sportowy „MAKOWIEC
 • Stowarzyszenie „STREET RUN RADOM

III. WSPÓŁORGANIZATORZY     

 • Uczniowski Klub Sportowy „TECHNIK

IV. WYKAZ IMPREZ XI BIEGOWEGO GRAND PRIX BIEGÓW ULICZNYCH

 • BIEG NR 1 w dniu 25.05.2019 r. – Biegamy Razem! (zalew na Borkach)
 • BIEG NR 2 w dniu 08.06.2019 r. – Biegamy Razem w Makowcu!  (ulice Makowca)                                     
 • BIEG NR 3 w dniu 22.09.2019 r. – Bieg o Szablę Rotmistrza Pileckiego! (zalew na Borkach)                       
 • BIEG NR 4 w dniu 19.10.2019 r. – Biegamy Razem! (MOSiR w Radomiu)

V. TERMIN I MIEJSCE

 • 08 czerwiec 2019 r. w godz. 9.00 – 14.00.
 • Ulice należące do miejscowości Makowiec gm. Skaryszew.

VI. DYSTANSE

 • Bieg główny – dystans 5000m/5km (dla osób mających ukończone 16 lat)
 • Biegi dzieci i młodzieży – dystans 2000m/2km (dla dzieci, młodzieży i seniorów).

VII. PROGRAM SZCZEGÓŁOWY 

8:00 – otwarcie biura zawodów,

9:00 – zamknięcie biura zawodów,

9:30 – start biegu na 2km (dzieci, młodzież, dorośli, seniorzy),

10:00 – start biegu na 5km (młodzież powyżej 16 roku życia, dorośli, seniorzy),

11:00 – zamknięcie trasy biegu.

Dekoracja zwycięzców odbędzie się̨ po zakończeniu wszystkich biegów.
W trakcie „Festynu Rodzinnego w Makowcu” zapewniamy liczne atrakcje dla dzieci, młodzieży i dorosłych.

Organizator zastrzega sobie prawo zmian programu szczegółowego poszczególnych biegów, a zwłaszcza wprowadzenie do programu dodatkowego biegu charytatywnego.

VIII. TRASA BIEGU

 • Start i meta – Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Makowcu
 • Bieg Główny – trasa wzdłuż̇ ulic: Kościelnej i Leśnej w Makowcu
 • Bieg dzieci i młodzieży – trasa wzdłuż̇ ulic: Kościelnej i Leśnej w Makowcu

IX. KONTAKT I INFORMACJE

Biuro zawodów:

Publiczna Szkoła Podstawowa im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Makowcu ul. Kościelna 2

Kontakt:

Artur Błasiński – Radom Biega

tel. 501 537 778 

e-mail: artur.blasinski@zst.radom.pl

Informacje na stronie: www.radombiega.pl 

Małgorzata Skowron – Street Run Radom

tel. 795 084 578

e-mail: m.skowron@streetrunradom.pl

X. ZGŁOSZENIA

XI. KATEGORIE I KLASYFIKACJE

KATEGORIE

W każdym biegu uczestnicy rywalizować będą w następujących kategoriach:

Open kobiet, open mężczyzn oraz wiekowych:

 1. K16/M16 (16-19 lat); 
 2. K20/M20 (20-29 lat); 
 3. K30/M30 (30-39 lat); 
 4. K40/M40 (40-49 lat); 
 5. K50/M50 (50-59 lat); 
 6. K60/M60 (60 i więcej lat)

Dzieci i młodzież:

 1. I kategoria – przedszkolaki (1-6 lat); 
 2. II kategoria – szkoły podstawowe (1-2 klasa); 
 3. III kategoria – szkoły podstawowe (3-4klasa); 
 4. IV kategoria – szkoły podstawowe (5-6 klasa); 
 5. V kategoria – szkoły podstawowe i gimnazja (III gimnazjum, 7 i 8 klasa);

XII. KLASYFIKACJE GENERALNE

Każdy zawodnik, który ukończy bieg otrzymuje punkty do klasyfikacji generalnej cyklu biegowego Grand Prix Biegów Ulicznych według zasady:

 • ostatnie miejsce – 1pkt, każde miejsce wyżej, jeden punkt więcej, do miejsca pierwszego, gdzie liczba punktów równa jest liczbie uczestników imprezy
 • o kolejności w klasyfikacji końcowej decyduje większa liczba zdobytych punktów
 • warunkiem wliczenia do klasyfikacji końcowej jest udział w przynajmniej dwóch imprezach z cyklu Grand Prix
 • w klasyfikacji generalnej cyklu obowiązuje podział na kategorie, tak, jak w każdym z biegów.

XIII. NAGRODY

Organizator przewiduje w każdym z biegów następujące nagrody:

 • kategoria generalna kobiet i mężczyzn: miejsca 1-3 – puchary,
 • kategorie wiekowe: 1-3 miejsce w każdej kategorii – puchary,
 • biegi dzieci i młodzieży: 1-3 miejsce w każdej kategorii – puchary oraz medale dla każdego uczestnika biegu,
 • zawodnicy nagrodzeni w kategoriach open, nie będą brani pod uwagę przy klasyfikacjach i nagrodach w kategoriach wiekowych.

 XIV. UCZESTNICTWO

 • Do startu w biegach kobiet i mężczyzn dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy do dnia biegu ukończyli 16-ty rok życia.
 • Młodzież szkolna w wieku 16 lat i więcej lat startuje i jest klasyfikowana w biegu głównym.
 • Zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać zgodę opiekunów prawnych na uczestnictwo w biegu wg wzoru organizatora (druga strona karty zgłoszeniowej).
 • Pobranie numeru startowego przez zawodnika jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.
 • Zgłoszenie do biegu jest równoznaczne ze zgłoszeniem się do cyklu Grand Biegów Ulicznych.
 • Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu i zobowiązany jest do jego przestrzegania, co potwierdza złożeniem podpisu na druku zgłoszenia.

XV. SPRAWY FINANSOWE

 • Koszty organizacyjne ponoszą organizatorzy.
 • Opłaty startowe – wszystkie biegi (z wyjątkiem biegów charytatywnych) bez opłat startowych 

XVI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione w czasie biegu, a nie oddane do depozytu.
 • Uczestnicy biegu biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność i wskazane jest ubezpieczenie na własny koszt od następstw nieszczęśliwych wypadków.
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie, w tym zmian terminów planowanych imprez, lokalizacji poszczególnych biegów oraz do ich odwołania.
 • Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

Rejestracja On-line

Karta zgłoszenia uczestnika zawodów biegowych:

„XI GRAND PRIX BIEGÓW ULICZNYCH” BIEG NR 2

Dziękujemy za wsparcie

Partner strategiczny

Honorowy patronat

Starosta Radomski Waldemar Trelka

Patronat Medialny

Partnerzy