INFO

REGULAMIN

„ENEA VIII ENERGETYCZNA DYCHA” KOZIENICE 2021

V MISTRZOSTWA GRUPY KAPITAŁOWEJ ENEA

I. CEL IMPREZY

 • Popularyzacja i upowszechnianie biegania, jako najprostszej formy ruchu.
 • Promowanie prozdrowotnych, społecznych, wychowawczych i edukacyjnych wartości sportu.
 • Zwiększenie aktywności fizycznej w społeczeństwie.
 • Propagowanie zdrowego, trzeźwego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji.
 • Kształtowanie postaw prospołecznych i wolontariatu.
 • Upowszechnianie sportu i rekreacji wśród pracowników Enea oraz społeczeństwa Kozienic. 
 • Wyłonienie najlepszego biegacza/biegaczki z Grupy Kapitałowej Enea.

II. ORGANIZATOR

Stowarzyszenie „STREET RUN RADOM”

III. SPONSOR     

ENEA Wytwarzanie Sp. z o.o. – Główny Sponsor

IV. TERMIN I MIEJSCE

 • 23 października 2021 r. w godz. 8:00 – 15:00.
 • START – ul. Jeziorna, Kozienice
 • META – teren Ośrodka Kozienickiego Centrum Rekreacji i Sportu, ul. Bohaterów Studzianek 30, Kozienice.

V. DYSTANSE

Bieg główny – dystans 10 km (dla osób mających ukończone 16 lat).

VI. PROGRAM SZCZEGÓŁOWY 

22.10.2021 – piątek

18:00 – otwarcie biura zawodów
20:00 – zamknięcie biura zawodów

23.10.2021 – sobota 

08:00 – otwarcie biura zawodów,
10:00 – zamknięcie biura zawodów,
11:00 – start biegu głównego na 10 km,
13:00 – zamknięcie trasy biegu,
14:00 – dekoracja zwycięzców biegu głównego,
15:00 – zakończenie imprezy

VII. TRASA BIEGU

 • Szczegółowy opis (mapa) trasy biegu znajduje się na stronie internetowej:
  https://streetrunradom.pl/pliki/ed2021mapka.pdf 
 • Dla uczestników biegu zorganizowany będzie punkt z wodą na 5 km.
 • Limit czasu na pokonanie trasy wynosi 2 godziny.
 • Zawodnicy, którzy nie zmieszczą się w podanym limicie czasowym są zobowiązani do przerwania biegu i zejścia z trasy oraz poruszania się zgodnie z przepisami Kodeksu Drogowego (Prawo o ruchu drogowym).
 • Zmiana kierunku, skrócenie trasy lub bieg poza oznaczoną trasą skutkować będzie dyskwalifikacją zawodnika.

VIII. KONTAKT I INFORMACJE

Biuro zawodów:

 • 22.10.2021 r. – piątek
  18:00 – 20:00 – Świetlica na terenie Ośrodka KCRiS, ul. Bohaterów Studzianek 30, Kozienice.
 • 23.10.2021 r. – sobota
  08:00 – 10:00 – Świetlica na terenie Ośrodka KCRiS, ul. Bohaterów Studzianek 30, Kozienice.
 • Osoby odwiedzające biuro zawodów zobowiązane są do przestrzegania zasad higieny w tym zasłaniania ust i nosa.

Kontakt:

Małgorzata Skowron – Street Run Radom

tel. 795 084 578

e-mail: m.skowron@streetrunradom.pl

IX. ZGŁOSZENIA

 • Istnieją dwie możliwości zgłoszenia do zawodów:
  • zgłoszenia elektronicznie za pośrednictwem strony: http://bit.ly/dycha21
  • zgłoszenia w biurze zawodów – świetlica na terenie Ośrodka Kozienickiego Centrum Rekreacji i Sportu, ul. Bohaterów Studzianek 30 w dniach:
   22.10.2021 – piątek w godzinach od 18:00 do 20:00,
   23.10.2021 – sobota w godzinach od 8:00 do 10:00.
   Karta startowa do pobrania
 • Limit uczestników wynosi 250 osób. Zgłoszenia są przyjmowane do osiągnięcia limitu. Organizator zastrzega sobie prawo do zwiększenia limitu uczestników do 300 osób.

X. OPŁATY STARTOWE i PAKIETY

Opłata startowa:

 • 80 zł – do 15.10.2021 r.,
 • 50 zł – do 15.10.2021 r. – pracownicy Grupy Kapitałowej ENEA,
 • 50 zł – do 15.10.2021 r. – członkowie Stowarzyszenia STREET RUN RADOM, 
 • 100 zł – od 16.10.2021 r. oraz w dniu zawodów dotyczy niezależnie wszystkich zawodników,
 • wszystkie zgłoszenia, które będą nie opłacone w ciągu 3 dni będą usuwane z listy,
 • przy weryfikacji i odbiorze numerów startowych w przypadku braku potwierdzenia wpłaty na stronie zapisów, należy przedstawić dowód opłaty startowej,
 • opłata startowa nie podlega zwrotowi i nie można jej przenosić na inną osobę,
 • osobom podającym nieprawdziwe lub niepełne dane w celu uzyskania niższej opłaty startowej zostanie wydany jedynie nr startowy i chip (bez pakietu). Warunkiem otrzymania pełnego pakietu jest dopłacenie w biurze zawodów 50zł zgodnie z wartością łączną opłaty startowej obowiązującą w dniach 22 i 23.10.2021 r.
 • pracownicy Grupy Kapitałowej ENEA oraz członkowie Stowarzyszenia STREET RUN RADOM zobowiązani są przy odbiorze pakietu startowego do przedstawienia dokumentu potwierdzającego przynależność do wyżej wymienionych grup (Karta Członkowska lub legitymacja)
 • osoby zapisane na bieg z uiszczoną opłatą startową do 15 października 2021 r. otrzymają w pakiecie startowym okolicznościową koszulkę sponsorską,
 • od 16.10.2021 r. dla zapisanych zawodników nie gwarantujemy  otrzymania koszulki okolicznościowej oraz pełnego pakietu startowego,
 • osobom zapisanym bez dokonania opłaty startowej do 15.10.2021 r. nie gwarantujemy pełnego pakietu startowego
 • Wniesiona opłata startowa nie podlega zwrotowi w przypadku wprowadzenia obostrzeń związanych z sytuacją epidemiologiczną na ternie Rzeczypospolitej Polskiej, które uniemożliwiają ze względów bezpieczeństwa sanitarnego przeprowadzenie zawodów. Opłata startowa zostanie przeniesiona na nowo wyznaczony termin zawodów.

Pakiety startowe:

 • organizator nie przewiduje wysyłki nie odebranych pakietów startowych,
 • wszyscy uczestnicy startujący w biegu muszą zostać zweryfikowani w Biurze Zawodów. Weryfikacji w Biurze Zawodów można dokonać:
  • osobiście – na podstawie dokumentu tożsamości ze zdjęciem
  • przez osobę upoważnioną – na podstawie podpisanej przez uczestnika karty startowej (wysłanej na podany przy rejestracji adres e-mail uczestnika biegu) oraz kserokopii dokumentu tożsamości uczestnika.
 • organizator nie zapewnia depozytu.

XI. KATEGORIE I KLASYFIKACJE

KATEGORIE

W każdym biegu uczestnicy rywalizować będą w następujących kategoriach:

1. Open kobiet, open mężczyzn oraz wiekowych:

 • K16/M16 (16-19lat);
 • K20/M20 (20-29lat);
 • K30/M30 (30-39lat);
 • K40/M40 (40-49lat);
 • K50/M50 (50-59lat);
 • K60/M60 (60 i więcej lat)

2. Open kobiet, open mężczyzn – Mistrzostwa Grupy Kapitałowej Enea

XII. NAGRODY

Organizator przewiduje w biegu następujące nagrody:

 • kategoria generalna kobiet i mężczyzn: miejsca 1-3 – puchary, nagrody finansowe:
  • I miejsce – 300 zł
  • II miejsce – 200 zł
  • III miejsce – 100 zł 
 • kategorie wiekowe kobiet i mężczyzn: 1-3 miejsce w każdej kategorii – puchary, nagrody finansowe:
  • I miejsce – 150 zł
  • II miejsce – 100 zł
  • III miejsce – 50 zł  
 • w klasyfikacji Mistrzostw Grupy Kapitałowej Enea kategoria generalna kobiet i mężczyzn: 1-3 miejsce – puchary, nagrody finansowe:
  • I miejsce – 300 zł
  • II miejsce – 200 zł
  • III miejsce – 100 zł  
 • zawodnicy nagrodzeni w kategoriach open oraz open Mistrzostw Grupy Kapitałowej Enea nie będą brani pod uwagę przy klasyfikacjach i nagrodach w kategoriach wiekowych,
 • dodatkowo nagrody rzeczowe otrzymują:
  • kategoria kobiet i mężczyzn: najstarszy uczestnik biegu,
 • wśród wszystkich uczestników biegu obecnych podczas ceremonii wręczania nagród w Amfiteatrze, na podstawie numerów startowych w loterii zostaną rozlosowane atrakcyjne nagrody rzeczowe,
 • każdy zawodnik, który ukończy bieg otrzyma pamiątkowy medal.

 XIII. UCZESTNICTWO

 • Do startu w biegach kobiet i mężczyzn dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy do dnia biegu ukończyli 16-ty rok życia. 
 • Zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać zgodę opiekunów prawnych na uczestnictwo w biegu wg wzoru organizatora (druga strona karty zgłoszeniowej).
 • Pobranie numeru startowego przez zawodnika jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.
 • Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu i zobowiązany jest do jego przestrzegania, co potwierdza złożeniem podpisu na druku zgłoszenia.

XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Wszyscy uczestnicy biegu zobowiązani są  do umieszczenia numeru startowego w miejscu widocznym z przodu, 
 • Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione w czasie biegu,
 • Uczestnicy biegu biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność i wskazane jest ubezpieczenie na własny koszt od następstw nieszczęśliwych wypadków,
 • Każdy zawodnik na mecie otrzyma posiłek regeneracyjny, 
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie,
 • Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne,
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany terminu zawodów w związku aktualną sytuacją epidemiologiczną,
 • Uczestnicy wydarzenia oraz osoby towarzyszące zobowiązane są do bezwzględnego przestrzegania zasad i obostrzeń sanitarnych obowiązujących w dniu wydarzenia,
 • Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

Rejestracja On-line

Karta startowa uczestnika zawodów biegowych

Dziękujemy za wsparcie

Sponsor główny

Partnerzy

Patroni Medialni