INFO

REGULAMIN

„Sylwestrowy Bal Biegowy Street Run Radom”

JEDLNIA LETNISKO 2023

I. CEL IMPREZY

 • Popularyzacja i upowszechnianie biegania, jako najprostszej formy ruchu.
 • Promowanie prozdrowotnych, społecznych, wychowawczych i edukacyjnych wartości sportu.
 • Zwiększenie aktywności fizycznej w społeczeństwie.
 • Propagowanie zdrowego, trzeźwego trybu życia, aktywnego wypoczynku i rekreacji.
 • Kształtowanie postaw prospołecznych i wolontariatu.

II. ORGANIZATOR I SPONSOR

Stowarzyszenie „STREET RUN RADOM”

III. TERMIN I MIEJSCE

 • 31 grudnia 2023 r. w godz. 8:00 – 14:00.
 • START / META – Leśny Ośrodek Edukacyjny w Jedlni Letnisku, ul. Siczki 1 A, 26-630 Jedlnia-Letnisko
 • TRASA – drogi leśne, lekki cross run.

IV. DYSTANSE

 • Bieg główny – dystans 11,3 km (dla osób mających ukończone 16 lat).
 • Bieg dzieci – dystans 150 m (dla dzieci od 5 do 7 lat)
 • Bieg dzieci – dystans 300 m (dla dzieci od 8 do 15 lat)

V. PROGRAM SZCZEGÓŁOWY 

31.12.2023 – niedziela

08:00 – otwarcie biura zawodów
10:00 – zamknięcie biura zawodów
10:30 – start biegu głównego
12:00 – zamknięcie trasy biegu

12:10 – start biegu dzieci
13:00 – dekoracja zwycięzców biegu
14:00 – zakończenie imprezy

Harmonogram godzinowy ma charakter wstępny i organizator zastrzega sobie prawo do korekty godzin startów do 30 grudnia 2023 roku.

VI. TRASA BIEGU

 • Trasa biegu prowadzi leśnymi ścieżkami
 • Limit czasu na pokonanie trasy wynosi 1,5 godziny.
 • Zawodnicy, którzy nie zmieszczą się w podanym limicie czasowym są zobowiązani do przerwania biegu i zejścia z trasy oraz poruszania się zgodnie z przepisami Kodeksu Drogowego (Prawo o ruchu drogowym).
 • Zmiana kierunku, skrócenie trasy lub bieg poza oznaczoną trasą skutkować będzie dyskwalifikacją zawodnika.

VII. KONTAKT I INFORMACJE

Biuro zawodów:

 • 31.12.2023 r. – niedziela
  08:00 – 10:00 – Leśny Ośrodek Edukacyjny w Jedlni Letnisku, ul. Siczki 1 A, 26-630 Jedlnia-Letnisko

Kontakt:

Małgorzata Skowron – Street Run Radom

tel. 795 084 578

e-mail: m.skowron@streetrunradom.pl

Kontakt alarmowy ze służbami medycznymi w trakcie trwania imprezy:

tel. 666 556 999

VIII. ZGŁOSZENIA

 • Istnieją dwie możliwości zgłoszenia do zawodów:

  • zgłoszenia elektronicznie (bieg główny oraz bieg dzieci) za pośrednictwem strony: srr.net.pl
   zapisy on-line przyjmowane będą do 29 grudnia 2023 do godziny 20:00

  • zgłoszenia w biurze zawodów (bieg główny oraz bieg dzieci):
   Leśny Ośrodek Edukacyjny w Jedlni Letnisko, ul. Siczki 1 A, 26-630 Jedlnia-Letnisko
31.12.2023 – niedziela w godzinach od 8:00 do 10:00,

 • Limit uczestników biegu głównego wynosi 250 osób. Zgłoszenia są przyjmowane do osiągnięcia limitu.

IX. OPŁATY STARTOWE i PAKIETY

Opłata startowa:

 • termin 1: 100 zł – do 30.11.2023 r.,
 • termin 2: 120 zł – od 01.12.2023 r. do 14.12.2023 r.,
 • termin 3: 120 zł – od 15.12.2023 r. do 29.12.2023 r.,
 • 50 zł – do 14.12.2023 r. – członkowie Stowarzyszenia STREET RUN RADOM z aktualną kartą członkowską,
 • 150 zł – 31.12.2023 r. – w dniu zawodów dotyczy niezależnie wszystkich zawodników,
 • biegi dzieci: 30zł – do 31.12.2023 r.
 • dla osób zapisanych w terminie 3 tj. 15-29.12.2023 lub w dniu biegu organizator nie gwarantuje pełnego pakietu startowego,
 • przy weryfikacji i odbiorze numerów startowych w przypadku braku potwierdzenia wpłaty na stronie zapisów, należy przedstawić dowód opłaty startowej,
 • opłata startowa nie podlega zwrotowi i nie można jej przenosić na inną osobę,
 • wniesiona opłata startowa nie podlega zwrotowi w przypadku konieczności zmiany terminu zawodów z przyczyn niezależnych od organizatora. Opłata startowa zostanie przeniesiona na nowo wyznaczony termin zawodów.

Pakiety startowe:

 • organizator nie przewiduje wysyłki pakietów startowych,
 • pakiety można odebrać tylko i wyłącznie w czasie trwania imprezy. Organizator nie przewiduje odbioru pakietów w innym terminie,
 • wszyscy uczestnicy startujący w biegu muszą zostać zweryfikowani w biurze zawodów. Weryfikacji w biurze zawodów można dokonać osobiście tylko na podstawie dokumentu tożsamości ze zdjęciem,
 • organizator nie zapewnia depozytu.

X. KATEGORIE I KLASYFIKACJE

KATEGORIE

W każdym biegu uczestnicy rywalizować będą w następujących kategoriach:

1. Open kobiet i mężczyzn oraz kategorii wiekowych:

 • K20/M20 (16-29 lat)
 • K30/M30 (30-39 lat)
 • K40/M40 (40-49 lat)
 • K50/M50 (50-59 lat)
 • K60/M60 (60 i więcej lat)

2. Osoby nagrodzone w kategorii open nie będą klasyfikowane w innych kategoriach.

3. Biegi dzieci – kategorie wiekowe:

 • do lat 5
 • 6-7 lat
 • 8-10 lat
 • 11-13 lat
 • 14-15 lat

XI. NAGRODY

Organizator przewiduje w biegu głównym następujące nagrody:

 • kategoria open kobiet i mężczyzn: miejsca 1-3 – puchary, nagrody:
  • I miejsce – 400 zł
  • II miejsce – 300 zł
  • III miejsce – 200 zł
 • kategorie wiekowe kobiet i mężczyzn: 1-3 miejsce w każdej kategorii – dyplomy, nagrody,
 • biegi dzieci, dla najlepszych dyplomy i nagrody rzeczowe,
 • nagroda dla biegacza i biegaczki za ukończenie biegu w najciekawszym przebraniu sylwestrowym,
 • wśród wszystkich uczestników biegu obecnych podczas ceremonii wręczania nagród, na podstawie numerów startowych w loterii zostaną rozlosowane atrakcyjne nagrody rzeczowe,
 • każdy zawodnik, który ukończy bieg główny oraz bieg dzieci otrzyma pamiątkowy medal.

 XII. UCZESTNICTWO

 • Do startu w biegu głównym dopuszczeni zostaną zawodnicy, którzy do dnia biegu ukończyli 16-ty rok życia.
 • Zawodnicy niepełnoletni muszą posiadać zgodę opiekunów prawnych na uczestnictwo w biegu wg wzoru organizatora (druga strona karty zgłoszeniowej).
 • Odebranie numeru startowego przez zawodnika jest równoznaczne z akceptacją regulaminu biegu.
 • Każdy zawodnik ma obowiązek zapoznać się z regulaminem biegu i zobowiązany jest do jego przestrzegania, co potwierdza złożeniem podpisu na druku zgłoszenia

XIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 • Wszyscy uczestnicy biegu zobowiązani są do umieszczenia numeru startowego w miejscu widocznym z przodu,
 • Organizator nie odpowiada za rzeczy zagubione w czasie biegu,
 • Uczestnicy biegu biorą udział w zawodach na własną odpowiedzialność i wskazane jest ubezpieczenie indywidualne na własny koszt od następstw nieszczęśliwych wypadków,
 • Każdy uczestnik oświadcza, że jest zdolny do udziału w biegu, nie są mu znane żadne powody o charakterze zdrowotnym wykluczające go z udziału w biegu oraz że startuje na własną odpowiedzialność, przyjmuje do wiadomości, że udział w biegu wiąże się z wysiłkiem fizycznym i pociąga za sobą naturalne ryzyko wypadku, odniesienia obrażeń ciała i urazów fizycznych (w tym śmierci), a także szkód i strat o charakterze majątkowym. Ponadto, z udziałem w zawodach mogą wiązać się inne, niemożliwe w tej chwili do przewidzenia, czynniki ryzyka. Podpisanie oświadczenia o znajomości regulaminu oznacza, że Uczestnik rozważył i ocenił zakres i charakter ryzyka wiążącego się z udziałem w biegu, startuje dobrowolnie i wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 • Każdy zawodnik na mecie otrzyma posiłek regeneracyjny za okazaniem numeru startowego,
 • Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie,
 • Bieg odbędzie się bez względu na warunki atmosferyczne,
 • Uczestnicy wydarzenia oraz osoby towarzyszące zobowiązane są do bezwzględnego przestrzegania zasad i obostrzeń sanitarnych obowiązujących w dniu wydarzenia,
 • Ostateczna interpretacja regulaminu należy do organizatora.

Rejestracja On-line

Karta startowa uczestnika zawodów biegowych

Dziękujemy za wsparcie

Sponsor główny

Partnerzy

Patroni Medialni