Regulamin Członkostwa Stowarzyszenia street run radom

TEKST JEDNOLITY Z DNIA 16 LIPCA 2020 ROKU

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, rodzaje członkostwa oraz tryb, terminy, sposób i warunki opłacania składek członkowskich na rzecz Stowarzyszenia STREET RUN RADOM.
 2. Ilekroć w poniższym Regulaminie jest mowa o:
 • Stowarzyszeniu – należy przez to rozumieć Stowarzyszenie STREET RUN RADOM,
 • Zarządzie – należy przez to rozumieć Zarząd Stowarzyszenia STREET RUN RADOM,
 • Składce – należy przez to rozumieć składkę członkowską,
 • Regulaminie – należy przez to rozumieć „Regulamin członkostwa i opłacania składek członkowskich Stowarzyszenia STREET RUN RADOM”,
 • Statucie – należy przez to rozumieć statut Stowarzyszenia STREET RUN RADOM, 
 • Uprawnionych członkach Stowarzyszenia – należy przez to rozumieć członków zwyczajnych Stowarzyszenia STREET RUN RADOM posiadających pełne prawa,
 • Kandydacie na członka – należy przez to rozumieć osobę fizyczną lub prawną wyrażającą wolę wstąpienia lub wspierania Stowarzyszenia STREET RUN RADOM.
 1. Regulamin uchwala Zarząd.

ROZDZIAŁ II

Członkostwo

Członkostwo zwyczajne

§ 2

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, zamieszkała w kraju lub za granicą, która ukończyła 16 lat i akceptuje cele statutowe Stowarzyszenia przyjęte przez Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji.
 2. Prawa i obowiązki członków zwyczajnych określa rozdział III § 11 oraz § 12 statutu.
 3. Kandydat staje się uprawnionym członkiem Stowarzyszenia z chwilą opłacenia składki członkowskiej za dany rok kalendarzowy.
 4. Składka członkowska za członka zwyczajnego może zostać opłacona przez członka wspierającego. Stowarzyszenie wystawi potwierdzenie o uiszczeniu opłaty przez członka wspierającego na poczet członka zwyczajnego.

Członkostwo wspierające

§ 3

 1. Członkiem wspierającym może być osoba prawna lub fizyczna uznająca cele Stowarzyszenia, która zdeklarowała na jego rzecz pomoc finansową, rzeczową lub inną formę wspierania tegoż Stowarzyszenia. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela. Członków wspierających przyjmuje Zarząd.
 2. Kandydat staje się członkiem wspierającym Stowarzyszenia z dniem podjęcia uchwały przez Zarząd.
 3. Prawa i obowiązki członków wspierających określa rozdział III § 13 statutu.

Członkostwo honorowe

§ 4

 1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
 2. Członkowie honorowi są ustanawiani przez Zarząd na wniosek dziesięciu członków Stowarzyszenia.
 3. Członkowie honorowi posiadają prawa i obowiązki członków zwyczajnych z wyjątkiem wymienionych w treści §11 pkt1 i §12 pkt 3 statutu.

ROZDZIAŁ III

Składka

Wysokość składki członkowskiej oraz tryb jej opłacenia

§ 5

 1. Regularne opłacanie składek należy do podstawowych obowiązków statutowych członka Stowarzyszenia.
 2. Każda osoba, przystępując do Stowarzyszenia, zobowiązuje się do uiszczania składek członkowskich zgodnie z Regulaminem przyjętym przez Zarząd.
 3. Nieopłacanie składek członkowskich może być jedną z przyczyn usunięcia osoby z listy członków Stowarzyszenia.
 4. O wysokości składki decyduje Zarząd w drodze uchwały.
 5. Dokumentację związaną z opłacaniem składek prowadzi skarbnik Stowarzyszenia.
 6. Decyzje dotyczące ewentualnych odstępstw od zwyczajnego opłacania składek członkowskich podejmuje Zarząd w drodze uchwały.
 7. Jedynie osoba z opłaconymi składkami członkowskimi ma prawo – od dnia opłacenia składki do końca danego roku kalendarzowego, którego ta składka dotyczy – do wszelkich finansowych dotacji, ulg i preferencji przysługujących członkom Stowarzyszenia: dotacje do biegów, noclegów, wpisowych na biegi i inne imprezy, preferencyjne ceny strojów sportowych i opłat startowych w biegach organizowanych przez Stowarzyszenie i w porozumieniu z nim. Więcej informacji na stronie internetowej www.streetrunradom.pl
 8. Regulamin jest dostępny na stronie internetowej www.streetrunradom.pl

§ 6

 1. Składka członkowska opłacana jest:
 • za cały rok kalendarzowy,
 • z góry,
 • w terminie do końca lutego nowego roku kalendarzowego przez członka zwyczajnego i członka wspierającego,
 • wyłącznie przelewem na konto bankowe Stowarzyszenia 68 1050 1793 1000 0090 8069 4228 ING Bank Śląski.
 1. Wysokość składki na kolejny rok kalendarzowy ustala zarząd do dnia 31 października roku poprzedzającego rok w którym obowiązuje nowa stawka składki. Zarząd przy ustalaniu wysokości składki jest zobowiązany brać pod uwagę opinię członków Stowarzyszenia. Wszystkie zmiany Zarząd ogłasza na stronie internetowej www.streetrunradom.pl
 2. Nowi członkowie wstępujący do Stowarzyszenia, którzy są zobowiązani do opłacenia składki, opłacają składkę w następujący sposób:
  • w wypadku przystąpienia do Stowarzyszenia w I połowie roku kalendarzowego opłacają składkę w pełnej wysokości,
  • w wypadku przystąpienia do Stowarzyszenia w II połowie roku kalendarzowego opłacają składkę w wysokości 60% pełnej składki.
 3. Dokumentem potwierdzającym uiszczenie składki jest dowód wpłaty, zawierający w tytule wpłaty, co najmniej:
  • imię i nazwisko lub nazwę członka, którego składka dotyczy,
  • okres, za który składka jest opłacana.
 4. W przypadku braku wskazania przez wpłacającego danych określonych w §6 pkt. 4, umożliwiających identyfikację członka, którego składka dotyczy, wpłatę pozostawia się do wyjaśnienia, zaś składkę traktuje się jako nieopłaconą.
 5. Zarząd na mocy uchwały może zwolnić z opłacania składek na dany rok kalendarzowy indywidualnie osoby, a ich listę umieścić na stronie internetowej.
 6. Zwolnienie takie jest traktowane jak opłacenie składki. Osoba zwolniona z opłacania składki może nadal ją opłacać.

ROZDZIAŁ IV

Utrata członkostwa

§ 7

 1. Szczegółowe informacje dotyczące utraty członkostwa zawiera rozdział III § 15-17 statutu.
 2. Możliwość korzystania z ulg członkowskich wygasa z dniem 31.12 danego roku kalendarzowego, za który została opłacona składka.
 3. W przypadku zalegania z opłacaniem składki członkowskiej przez okres dłuższy niż 3 miesiące, Zarząd może podjąć uchwałę o skreśleniu takiej osoby z listy członków Stowarzyszenia.
 4. W przypadku zalegania z opłacaniem składki, Zarząd lub wyznaczona przez Zarząd osoba, może wysłać do członka Stowarzyszenia drogą elektroniczną, pocztą tradycyjną lub przez SMS ponaglenie o uregulowanie zaległości.

Ponowne przyjęcie do Stowarzyszenia i nabycie praw

§ 8

 1. Członek usunięty ze Stowarzyszenia z powodu nieopłacania składek, może starać się o ponowne przyjęcie po uiszczeniu zadłużenia powstałego do daty jego usunięcia.
 2. Osoba, która utraciła prawa do wszelkich finansowych dotacji, ulg i preferencji przysługujących członkom Stowarzyszenia może je nabyć automatycznie, opłacając pełna składkę za dany rok kalendarzowy z góry.

ROZDZIAŁ V

Postanowienia końcowe

§ 9

 1. W kwestiach nie uregulowanych w niniejszym Regulaminie decyduje Zarząd kierując się obowiązującymi przepisami prawa i Statutem.
 2. Regulamin wchodzi w życie z dniem podjęcia uchwały przez Zarząd.
 3. Uchwała w sprawie przyjęcia niniejszego Regulaminu została podjęta w dniu 16 lipca 2020