Statut Stowarzyszenia street run radom

TEKST JEDNOLITY Z DNIA 24 CZERWCA 2019 ROKU

ROZDZIAŁ I

NAZWA, TEREN DZIAŁANIA, SIEDZIBA WŁADZ, CHARAKTER PRAWNY

§1

Stowarzyszenie nosi nazwę: STREET RUN RADOM dalej zwane Stowarzyszeniem.

§2

 1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Dla realizacji celów statutowych Stowarzyszenie może prowadzić działania poza granicami kraju.
 2. Siedzibą stowarzyszenia jest miasto Radom.

§3

Stowarzyszenie propagujące działa zgodnie z ustawą o sporcie, ustawą „Prawo o stowarzyszeniach”, ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz niniejszym Statutem.

§4

Stowarzyszenie może należeć do organizacji międzynarodowych na warunkach określonych Statucie, jeżeli nie narusza to zobowiązań wynikających z umów międzynarodowych, których Rzeczpospolita Polska jest stroną.

§5

Stowarzyszenie jest organizacją samorządną, posiada osobowość prawną i może być członkiem krajowych i zagranicznych stowarzyszeń o takim samym lub podobnym charakterze działania, korzystających ze statutów tych organizacji oraz obowiązujących przepisów prawnych.

§6

Stowarzyszenie jest organizacją otwartą, zrzeszającą osoby fizyczne na zasadach dobrowolności.

ROZDZIAŁ II

CEL DZIAŁANIA I SPOSOBY ICH REALIZACJI

§7

Celem Stowarzyszenia jest:

 1. Organizacja imprez rekreacyjno-sportowych.
 2. Promowanie samorządów i obszarów, na terenie których organizowane są imprezy rekreacyjno-sportowe, w szczególności miasta Radom i województwa
  mazowieckiego.
 3. Działanie na rzecz kultury fizycznej i sportu, w tym także na rzecz rekreacji ruchowej oraz profilaktyki zdrowotnej.
 4. Mobilizacja społeczeństwa do utrzymania oraz podnoszenia sprawności fizycznej, a w szczególności przez osoby starsze, młodzież i dzieci.
 5. Krzewienie zamiłowania do systematycznego uprawiania rekreacji ruchowej i sportu wśród sprawnych i niepełnosprawnych.
 6. Podejmowanie działań charytatywnych, promowanie i organizacja wolontariatu.
 7. Prowadzenie swojej działalności w systemie edukacji narodowej. Współdziałanie ze szkołami w realizacji celów wychowawczych i zadań sportowych.
 8. Promocja zdrowego stylu życia i aktywnych form wypoczynku.
 9. Działanie na rzecz poprawy stanu zdrowia i zmniejszenia liczby osób zagrożonych chorobami cywilizacyjnymi wynikającymi z niewłaściwego odżywiania oraz braku aktywności fizycznej.
 10. Pobudzanie oraz podnoszenie świadomości ekologicznej społeczeństwa w celu ochrony naturalnego środowiska oraz racjonalnego wykorzystywania jego zasobów.
 11. Przeciwdziałanie patologiom społecznym w najbliższym środowisku (alkoholizm, narkomania) poprzez promowanie prozdrowotnych postaw.
 12. Współpraca z innymi podmiotami w zakresie rekreacji i sportu.

§8

Stowarzyszenie stosuje następujące środki działania:

 1. Koordynuje działaniami członków, wolontariuszy, darczyńców i sponsorów.
 2. Współdziała z jednostkami samorządu terytorialnego w celu upowszechniania kultury fizycznej i profilaktyki zdrowotnej.
 3. Organizuje rożnego rodzaju imprezy o charakterze sportowo-rekreacyjnym.
 4. Organizuje rożnego rodzaju zespoły o charakterze sportowo-rekreacyjnym, specjalistycznym i kulturalno-rozrywkowym, w zależności od zainteresowań członków oraz charytatywnym.
 5. Propaguje uprawianie kultury fizycznej w formach indywidualnych i zespołowych, a także innych form aktywnego wypoczynku.
 6. Prowadzi działalność wydawniczą własną, inicjuje i popiera prace naukowo-badawcze w zakresie masowej kultury fizycznej.
 7. Organizuje poradnictwo z zakresu kultury fizycznej dla osób indywidualnych, organizacji i instytucji.
 8. Organizuje konferencje i seminaria odnoszące się do spraw stanowiących domenę działań Stowarzyszenia.
 9. Współpracuje z zagranicznymi, specjalistycznymi organizacjami kultury fizycznej.
 10. Realizuje zlecone zadania publiczne w zakresie kultury fizycznej i sportu, promocji i organizacji wolontariatu oraz działań na rzecz osób niepełnosprawnych, a także innej sfery zadań publicznych, związanych z realizacją celów statutowych.
 11. Realizuje projekty finansowane ze środków zewnętrznych, bądź własnych w zakresie obszarów i celów działania.
 12. Organizuje wyjazdy członków Stowarzyszenia i społeczności lokalnej na imprezy sportowe i rekreacyjne na terenie kraju i za granicą.
 13. Szerzenie edukacji zdrowotnej w zakresie zdrowego stylużycia i odżywiania się w szczególności w oparciu o dietę roślinną (wegetariańską i wegańską).
 14. Upowszechnianie idei działań prewencyjnych w celu uniknięcia chorób cywilizacyjnych poprzez zdrowy tryb życia i świadome odżywianie.
 15. Prowadzi działania marketingowo-promocyjne.

ROZDZIAŁ III

CZŁONKOWIE, ICH PRAWA I OBOWIĄZKI

§9

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:

 1. zwyczajnych,
 2. wspierających,
 3. honorowych.

§ 10

 1. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia może być każda osoba fizyczna, zamieszkała w kraju lub za granicą, która ukończyła 16 lat akceptująca cele statutowe Stowarzyszenia przyjęte przez Zarząd Stowarzyszenia i na podstawie pisemnej deklaracji.
 2. Członkiem wspierającym może być osoba prawna i fizyczna uznająca cele Stowarzyszenia, która zdeklarowała na jego rzecz pomoc finansową, rzeczową lub inną formę wspierania tegoż Stowarzyszenia. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela. Członków wspierających przyjmuje Zarząd Stowarzyszenia.

§ 11

Członkowie zwyczajni mają prawo:

 1. Wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia oraz uczestniczyć w walnych zebraniach z głosem stanowiącym,
 2. Brać czynny udział we wszystkich formach działalności Stowarzyszenia,
 3. Korzystać z urządzeń Stowarzyszenia.

§ 12

Do obowiązków członków zwyczajnych należy:

 1. Aktywne uczestniczenie w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia,
 2. Przestrzeganie postanowień statutu, uchwał, regulaminów i decyzji Władz Stowarzyszenia,
 3. Regularne opłacanie składek członkowskich,
 4. Dbanie o porządek, dobre imię Stowarzyszenia oraz jego majątek.

§ 13

Członek wspierający posiada prawa członka zwyczajnego z wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego oraz uczestniczenia w Walnym Zebraniu Stowarzyszenia z głosem stanowiącym. Ma prawo uczestnictwa w posiedzeniach statutowych Władz Stowarzyszenia z głosem doradczym. Członek wspierający jest zobowiązany do regularnego wywiązywania się z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania statutu, regulaminów i uchwał Stowarzyszenia.

§14

 1. Członkiem honorowym Stowarzyszenia może być osoba fizyczna, która wniosła wybitny wkład w działalność i rozwój Stowarzyszenia.
 2. Członkowie honorowi są ustanawiani przez Zarząd na wniosek dziesięciu członków Stowarzyszenia.
 3. Członkowie honorowi posiadają prawa i obowiązki członków zwyczajnych z wyjątkiem wymienionych w treści §11 pkt1 i §12 pkt 3 statutu.

§15

Utrata członkostwa:

 1. Członkostwo ustaje na skutek:
  1. wystąpienia,
  2. wykluczenia,
  3. zgonu,
  4. rozwiązania Stowarzyszenia,
  5. utraty praw publicznych.
 2. Wystąpienie dla zachowania ważności winno być zgłoszone na piśmie i przyjęte przez Zarząd w ciągu jednego miesiąca. Zarząd może uzależnić przyjęcie wystąpienia od uprzedniego wykonania zaległych obowiązków statutowych lub obowiązków członka Władz Stowarzyszenia.
 3. Wykluczenie następuje po stwierdzeniu nieprzestrzegania postanowień statutowych, uchwał władz statutowych lub regulaminów, a także w przypadku działania na szkodę Stowarzyszenia. Przed wykluczeniem należy wezwać zainteresowanego członka do osobistego złożenia wyjaśnień. Wezwanie należy wysłać na ostatni adres, oficjalnie podany przez członka.

§16

Członek Stowarzyszenia może być zawieszony w prawach członkowskich przez Zarząd w przypadku nie brania czynnego udziału w realizacji zadań i celów Stowarzyszenia lub innego naruszania postanowień statutu i uchwał.

§17

 1. O ustaniu członkostwa powiadamia się byłego członka w terminie 14 dni od jego ustania. Powiadomienie nie ma zastosowania w przypadku ustania członkostwa na skutek rozwiązania Stowarzyszenia.
 2. Uchwały Zarządu w sprawach skreślenia i wykluczenia członka są wykonalne z dniem ich podjęcia.
 3. W terminie jednego miesiąca od doręczenia powiadomienia o skreśleniu lub wykluczeniu zainteresowany może wnieść odwołanie do Walnego Zebrania za pośrednictwem Zarządu. Odwołanie nie wstrzymuje wykonalności uchwały. Zarząd, na skutek odwołania może własną uchwałę uchylić. W przypadku nieuchylenia uchwały przez Zarząd, wniesione odwołanie pozostawia się do rozpatrzenia przez najbliższe Walne Zebranie. O terminie i miejscu zwołania Walnego Zebrania powiadamia się zainteresowanego, który może w nim uczestniczyć. Decyzja Walnego Zebrania jest ostateczna.

ROZDZIAŁ IV

WŁADZE STOWARZYSZENIA

§18

Władze Stowarzyszenia są wybierane i zobowiązane do składania wyborcom sprawozdań ze swojej działalności.

§19

Uchwały wszystkich organów władz Stowarzyszenia są ważne, jeżeli zostały podjęte zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej 1/2 ogólnej liczby osób uprawnionych w danym przypadku do głosowania, chyba że statut przewiduje inne warunki ważności uchwały. W razie równej liczby głosów rozstrzyga głos Przewodniczącego posiedzenia.

§ 20

 1. Władzami Stowarzyszenia są:
  1. Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia,
  2. Zarząd,
  3. Komisja Rewizyjna.
 2. Kadencja Zarządu i Komisji Rewizyjnej trwa 4 lata, a ich wybór odbywa się w głosowaniu jawnym lub tajnym, w zależności od uchwały Walnego Zebrania. Przed wyborem Walne Zebranie uchwala regulamin wyborów określający skład liczbowy wybieranych organów oraz sposób głosowania i zgłaszania kandydatów.
 3. Nie można łączyć funkcji członka Zarządu i członka Komisji Rewizyjnej.
 4. Członek Zarządu i członek Komisji Rewizyjnej może w każdej chwili ustąpić ze swojej funkcji.
 5. Mandat członka Zarządu i członka Komisji Rewizyjnej wygasa w przypadku:
  1. rezygnacji,
  2. ustania członkostwa w Stowarzyszeniu,
  3. odwołania.
 6. Członek Komisji Rewizyjnej lub Członek Zarządu może być zawieszony w czynnościach lub odwołany ze składu władz, jeżeli nie wykonuje przyjętych obowiązków lub działa niezgodnie ze statutem. Uchwałę o zawieszeniu w czynnościach lub odwołaniu Członka Komisji Rewizyjnej lub Członka Zarządu podejmuje Walne Zebranie Członków.
 7. Przy podejmowaniu uchwały dotyczącej członka władz, członek ten nie bierze udziału w głosowaniu.

WALNE ZEBRANIE CZŁONKÓW

§21

 1. Walne Zebranie jest najwyższą władzą stowarzyszenia STREET RUN RADOM.
 2. Walne Zebranie może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
 3. Zwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane co 4 lata przez Zarząd Stowarzyszenia przy czym termin, miejsce i porządek dzienny powinien być podany do wiadomości członków nie później niż̇ 14 dni przed datą zebrania.
 4. Walne Zebranie może być zwoływane co 2 lata dla przyjęcia sprawozdania władz.
 5. Nadzwyczajne Walne Zebranie jest zwoływane przez Zarząd Stowarzyszenia na żądanie:
  1. Zarządu,
  2. Komisji Rewizyjnej,
  3. Nie mniej niż 1/2 liczby ogólnej członków zwyczajnych, zaś wniosek powinien być sporządzony na piśmie i podpisany przez członków żądających zwołania Walnego Zebrania. Ponadto powinien określać przedmiot spraw jakie będą rozpatrywane przez Walne Zebranie.
 6. Nadzwyczajne Walne Zebranie zwoływane może być w każdym czasie przez Zarząd Stowarzyszenia w terminie 1-go miesiąca od daty uchwały lub złożenia Zarządowi wniosku i obraduje nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§22

 1. W Walnym Zebraniu biorą udział z głosem stanowiącym członkowie zwyczajni.
 2. Walne Zebranie jest zdolne do podejmowania ważnych uchwał, wiążących wszystkich członków, jeżeli liczba członków zwyczajnych obecnych na Walnym Zebraniu wynosi co najmniej 1/2 w pierwszym terminie i bez względu na liczbę obecnych członków zwyczajnych w drugim terminie.
 3. Każdy członek zwyczajny ma jeden głos.
 4. W każdym Walnym Zebraniu mogą brać udział z głosem doradczym członkowie honorowi, przedstawiciele członków wspierających oraz osoby zaproszone przez Zarząd.

§23

Do wyłącznej kompetencji Walnego Zebrania należy:

 1. Rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz dokonywanie oceny działalności tych organów.
 2. Udzielanie absolutorium ustępującemu Zarządowi w całości lub poszczególnym jego członkom.
 3. Dokonywanie wyboru członków Zarządu i Komisji Rewizyjnej z wyjątkiem przypadków kooptacji będącej w gestii Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
 4. Podejmowanie uchwał w sprawie zmian statutu i rozwiązania Stowarzyszenia i lub jego likwidacji oraz przeznaczeniu jego majątku. W tych sprawach wymagana jest kwalifikowana większość 2/3 głosów.
 5. Rozstrzyganie odwołań w sprawach członkostwa.
 6. Uchwalanie kierunków i programu działania.

ZARZĄD STOWARZYSZENIA

§24

 1. Zarząd jest organem władzy Stowarzyszenia działającym pomiędzy Walnymi Zebraniami i przed nimi odpowiada za swą pracę.
 2. Zarząd składa się z 5 członków wybranych przez Walne Zebranie.
 3. Zarząd, w ciągu 7 dni od daty wyboru, na swoim pierwszym posiedzeniu wybiera spośród siebie Prezesa, Sekretarza / Skarbnika oraz Członków Zarządu.
 4. Kadencja wszystkich wybieranych władz Stowarzyszenia trwa 4 lata. W przypadku niemożności zwołania Walnego Zebrania w obowiązującym terminie z przyczyn niezależnych od Stowarzyszenia, mandat Zarządu jest przedłużony do czasu zwołania Walnego Zebrania Członków.
 5. W razie wygaśnięcia mandatu członka Zarządu, w przypadkach określonych w § 20 pkt.5 statutu, Zarządowi przysługuje prawo kooptacji z tym, że liczba członków Zarządu pochodzących z kooptacji nie może przekroczyć 1/2 ogólnej liczby członków pochodzących z wyboru.
 6. Członek Zarządu, który nie uzyskał absolutorium nie może kandydować do władz w następnej kadencji.
 7. Zarząd odbywa posiedzenia nie rzadziej niż raz na kwartał.
 8. O terminie i porządku obrad Zarządu, Prezes powiadamia Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej.
 9. Zarząd zobowiązany jest w terminie siedmiu dni od chwili jego wyboru zawiadomić Sąd Rejestrowy o zmianie w swoim składzie, miejscu zamieszkania członków oraz adresie siedziby władz.

§25

Do kompetencji Zarządu należy:

 1. Działanie w imieniu Stowarzyszenia, reprezentowanie go na zewnątrz, kierowanie całokształtem działalności Stowarzyszenia i podejmowanie w tych sprawach wszelkich uchwał.
 2. Wykonywanie uchwał Walnego Zebrania.
 3. Uchwalanie budżetu Stowarzyszenia jego realizacja oraz zatwierdzanie bilansu.
 4. Zarządzanie majątkiem i funduszami.
 5. Uchwalanie wysokości składek członkowskich.
 6. Przyjmowanie, skreślanie i wykluczanie członków.
 7. Rozpatrywanie sporów powstałych w obrębie Stowarzyszenia.
 8. Składanie Walnemu Zebraniu sprawozdania ze swej działalności.
 9. Zwoływanie Zwyczajnego i Nadzwyczajnego Zebrania.

KOMISJA REWIZYJNA

§26

 1. Komisja Rewizyjna jest władzą kontrolującą całokształt działania Stowarzyszenia z wyjątkiem Walnego Zebrania.
 2. Komisja Rewizyjna składa się z 2 członków wybranych przez Walne Zebranie, które wybiera także Przewodniczącego oraz Członka Komisji Rewizyjnej.
 3. W razie wygaśnięcia mandatu członka Komisji rewizyjnej w przypadku określonym w § 20 pkt. 5 statutu, Komisji Rewizyjnej przysługuje prawo kooptacji, z tym, że liczba członków Komisji pochodzących z kooptacji nie może przekraczać 1/2 ogólnej liczby członków pochodzących z wyboru.
 4. Komisja wykonuje swoje czynności na posiedzeniach. W okresie między posiedzeniami poszczególne czynności mogą wykonywać członkowie Komisji, działając na jej zlecenie.

§ 27

Do kompetencji Komisji Rewizyjnej należy:

 1. Przeprowadzenie przynajmniej raz w roku kontroli działalności statutowej i finansowo-gospodarczej Stowarzyszenia ze szczególnym uwzględnieniem działalności finansowej pod względem celowości, rzetelności oraz zgodności z przepisami prawa.
 2. Wydawanie wniosków i zaleceń pokontrolnych w przypadku stwierdzenia uchybień, ze wskazaniem sposobu i terminu ich usunięcia oraz żądanie wyjaśnień. W sprawach wątpliwych składanie Walnemu Zebraniu sprawozdania ze swej działalności i wyników przeprowadzonych kontroli, stawiając wniosek o udzielenie lub odmowę udzielenia absolutorium ustępującemu Zarządowi i jego członkom.
 3. Występowanie z żądaniem zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania lub posiedzenia Zarządu w przypadku stwierdzenia działań Zarządu niezgodnych z prawem, statutem lub interesem Stowarzyszenia.
 4. Uczestniczenie w posiedzeniach Zarządu z głosem doradczym.

ROZDZIAŁ V

REPREZENTOWANIE STOWARZYSZENIA STREET RUN RADOM

§28

Do reprezentowania Stowarzyszenia uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym Prezes Zarządu.

§29

 1. Do zaciągania zobowiązań majątkowych uprawnionych jest dwóch członków Zarządu działających łącznie, w tym Prezesa Zarządu.
 2. Do poszczególnych spraw lub zespołu spraw Zarząd może ustanowić pełnomocnika działającego samodzielnie.

ROZDZIAŁ VI

MAJĄTEK I FUNDUSZE

§30

 1. Majątek Stowarzyszenia stanowią fundusze, darowizny, datki Stowarzyszenia.
 2. Majątek Stowarzyszenia powstaje ze składek członkowskich, darowizn, spadków, zapisów, dochodów z własnej działalności statutowej, dochodów z majątku Stowarzyszenia oraz ofiarności publicznej. Stowarzyszenie może otrzymać dotacje i fundusze na zadania zlecone.
 3. Stowarzyszenie może ubiegać się o dofinansowanie realizowanych projektów.
 4. Stowarzyszenie nie prowadzi działalności gospodarczej.

§ 31

 1. Uszczuplenie majątku Stowarzyszenia następuje na drodze uchwały Zarządu Stowarzyszenia.
 2. Przekazywanie majątku lub jego wykorzystywanie nie może odbywać się na rzecz członka Stowarzyszenia, członka organów Stowarzyszenia lub pracownika oraz osób bliskich członka organów lub pracownika na zasadach innych niż wobec osób trzecich.
 3. Stowarzyszenie nie udziela pożyczek i nie zabezpiecza zobowiązań majątkiem własnym osobom, o których mowa w pkt. 2.
 4. Stowarzyszenie nie stosuje zakupu towarów lub usług na zasadach szczególnych od podmiotów, w których uczestniczą osoby wymienione w pkt. 2.
 5. Do osób bliskich dla pracownika, o których mowa w pkt. 2, zalicza się:
  1. współmałżonka,
  2. krewnego w linii prostej,
  3. osobę związaną tytułem przysposobienia,
  4. osobę związaną tytułem opieki,
  5. osobę związaną tytułem kurateli.

ROZDZIAŁ VII

ZMIANA STATUTU I ROZWIĄZANIE STOWARZYSZENIA

§32

 1. Zmiana Statutu lub rozwiązanie Stowarzyszenia może nastąpić na mocy uchwały Walnego Zebrania podjętej kwalifikowaną większością 2/3 głosów oddanych przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania.
 2. Walne Zebranie zwołane w drugim terminie podejmuje uchwałę większością 2/3 głosów oddanych przez obecnych członków.
 3. Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia określa sposób likwidacji oraz wskazuje cel związany z działalnością Stowarzyszenia na jaki ma być przeznaczony majątek oraz winna ustanowić likwidatora.
 4. Po zakończeniu likwidacji Stowarzyszenia likwidator występuje do Sądu Rejestrowego z wnioskiem o wykreślenie Stowarzyszenia z rejestru stowarzyszeń kultury fizycznej.